افراد آنلاین: 68 نفر
حاضرین آقا: 36 نفر
حاضرین خانم: 29 نفر
اعضاء حاضر: 65 نفر
تعداد مدیران: 8 نفر
تعداد ناظرها: 14 نفر