افراد آنلاین: 15 نفر
حاضرین آقا: 7 نفر
حاضرین خانم: 8 نفر
اعضاء حاضر: 11 نفر
تعداد مدیران: 2 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 5 نفر
تعداد شکلک ها: 890 عدد