افراد آنلاین: 4 نفر
حاضرین آقا: 4 نفر
حاضرین خانم: 4 نفر
اعضاء حاضر: 4 نفر
تعداد مدیران: 4 نفر
تعداد ناظرها: 4 نفر
تعداد شکلک ها: 202 عدد